«

»

Съобщение

Във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр.Кърджали”, открита с Решение № 390 от 31.03.2014 г. на Директора на ДПБ, гр.Кърджали

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, с настоящото писмо Ви уведомяваме, че обявяването на резултатите от класирането на техническите предложения и отварянето на ценовите оферти на допуснатите до класиране участници в обществена поръчка с предмет „Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр.Кърджали”, открита с Решение № 390 от 31.03.2014 г. на Директора на ДПБ, гр.Кърджали, ще се състои от 10:00 ч. на 06.06.2014 г. в залата на първи етаж в административната сграда на ДПБ – Кърджали, ул. „Добрич“ № 44, гр.Кърджали.

Изтегли: Съобщение 03.06.2014