Административни услуги


Дейности „Индикативен списък на административните услуги, предоставяни от ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – ГРАД КЪРДЖАЛИ“


Във връзка с Приложение №4 от РМС /Решение на Министерския съвет/ №704 – „Индикативен списък на услугите, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“, Ви представяме следната информация: Административни услуги


Наименование на административната услуга Вид на предоставяната административна услуга Орган/лице, който предоставя административната услуга Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи Такси или цени Срок за изпълнение на услугата
1 Издаване на епикриза Здравна услуга Лекуващ лекар Издава се на всички пациенти, провели лечение в ДПБ – Кърджали при изписване Не се дължат До 5 работни дни след изписването
2 Издаване етапна епикриза Здравна услуга Лекуващ лекар Издава се на всички пациенти, провели лечение в ДПБ – Кърджали при изписване Не се дължат При поискване
3 Издаване на болничен лист Здравна услуга Лекуващ лекар/ЛКК Лист История на заболяване, документ за самоличност и лична амбулаторна карта /ЛАК/ на пациента Не се дължат В деня на изписването
4 Издаване дубликат – болничен лист Здравна услуга Лекуващ лекар/ЛКК Лист История на заболяване, документ за самоличност и лична амбулаторна карта /ЛАК/ на пациента Не се дължат В рамките на работния ден
5 Съобщение за смърт Здравна услуга Лекуващ/Дежурен лекар Издава се на всички починали пациенти. Лист История на заболяване, документ за самоличност и при отказ на близките за аутопсия на починалия се попълва молба до Директора на ДПБ –Кърджали Не се дължат При установяване на смъртта
6 Издаване на медицинско удостоверение за проведено/провеждащо се лечение Здравна услуга Лекуващ лекар Издава се на всички пациенти, които поискат. Лист История на заболяване, документ за самоличност Не се дължат В рамките на работния ден
7 Издаване на медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет Здравна услуга Лекар: Психиатър Предоставената услуга е платена. Заплащането се извършва в брой срещу финансов документ, който се издава на гише- регистратура в Консултативно-диагностичен блок /КДБ/. Представя се документ за самоличност 3.00 лв. В рамките на работния ден
8 Издаване на медицинско удостоверение, изискващ медицински преглед Здравна услуга Лекар: Психиатър Предоставената услуга е платена. Заплащането се извършва в брой срещу финансов документ, който се издава на гише- регистратура в Консултативно-диагностичен блок /КДБ/. Представя се документ за самоличност 7.50 лв. В рамките на 1-2 работни дни
9 Предоставяне на здравна информация, отнасяща се до здравословното състояние на пациента Здравна услуга Директор и лекуващ лекар Издава се срещу писмена молба до Директора на ДПБ – Кърджали Не се дължат В рамките на 3 работни дни
10 Запознаване на наследници и роднини с медицинското досие на пациента Здравни услуги Директор на лечебното заведение Издава се срещу писмена молба до Директора на ДПБ – Кърджали и предоставяне на удостоверение за наследници Не се дължат В рамките на 5 работни дни
11 Медицински рецепти Здравни услуги Лекуващ лекар Издава се на всички пациенти провели лечение в ДПБ -Кърджали Не се дължат В рамките на работния ден
12 Издаване на медицинско удостоверение по ЗЗКИ / Закона за защита на класифицираната информация/ Здравна услуга Директор, лекар – психиатър и психолог Предоставената услуга е платена. Заплащането се извършва в брой срещу финансов документ, който се издава на гише- регистратура в Консултативно-диагностичен блок /КДБ/. Представя се документ за самоличност 30.00 лв. В рамките на 3 работни дни
13 Презаверяване  на документ по ЗЗКИ Здравна услуга Лекар: Психиатър Предоставената услуга е платена. Заплащането се извършва в брой срещу финансов документ, който се издава на гише-регистратура в Консултативно-диагностичен блок /КДБ/. Представя се документ за самоличност 3.00 лв. В рамките на работния ден
14 Издаване на медицинско свидетелство за работа в стратегически обект и участие в конкурс по ЗСВ /Закон за съдебната власт/ Здравна услуга Директор, лекар – психиатър Предоставената услуга е платена. Заплащането се извършва в брой срещу финансов документ, който се издава на гише- регистратура в Консултативно-диагностичен блок /КДБ/. Представя се документ за самоличност 7.50 лв. В рамките на работния ден