↑ Return to Информация

Режим, права и задължения на пациентите


ДЕЛНИК:


06.30 ч. – 07.00 ч. Ставане от сън, лична хигиена, оправяне на леглата
07.00 ч. – 07.30 ч. Закуска
07.30 ч. – 08.30 ч. Раздаване на лекарства, правене на манипулации
08.30 ч. – 09.30 ч. По преценка на Началник отделение – визитация
09.30 ч. – 12.00 ч. Участие в трудотерапевтични занимания, психосоциални програми, свободни занимания
12.00 ч. – 12.30 ч. Обяд
12.30 ч. – 13.00 ч. Раздаване на лекарства, манипулации
13.00 ч. – 14.00 ч. Почивка
14.00 ч. – 18.00 ч. Участие в трудотерапевтични занимания, психосоциални програми, свободни занимания
18.00 ч. – 19.00 ч. Подготовка за вечеря, вечеря
19.00 ч. – 20.00 ч. Свободни занимания, разходка
20.00 ч. – 20.30 ч. Раздаване на лекарства, визитация
20.30 ч. – 22.00 ч. Свободни занимания, разходка, гледане на телевизия
22.00 ч. – 06.30 ч. Сън

 

ПРАЗНИК:


06.30 ч. – 07.00 ч. Ставане от сън, лична хигиена, оправяне на леглата
07.00 ч. – 07.30 ч. Закуска
07.30 ч. – 08.30 ч. Раздаване на лекарства, правене на манипулации
08.30 ч. – 12.00 ч. Културни занимания, разходки, гледане на телевизия, участие в бригади към отделението, визитация и др.
12.00 ч. – 12.45 ч. Обяд
12.45 ч. – 13.30 ч. Раздаване на лекарства, манипулации;
13.30 ч. – 16.00 ч. Следобедна почивка
16.00 ч. – 18.00 ч. Културни занимания и организирани игри
18.00 ч. – 18.30 ч. Вечеря
18.30 ч. – 20.00 ч. Свободни занимания, разходки, игри
20.00 ч. – 21.00 ч. Раздаване на лекарства, манипулации, визитация
21.00 ч. – 22.00 ч. Свободно време, гледане на телевизия и др.
22.00 ч. – 06.30 ч. Сън

 

СВИЖДАНЕ:


Свиждането се провежда всеки ден от 11.00 – 12.00 часа и от 17.00 – 18.00 часа.

Сведение за заболяването, състоянието и прилаганото лечение, както и прилаганите общи и специфични грижи за пациента се дават от началник – отделение, лекуващ лекар или дежурен лекар.

 

ПАЦИЕНТИТЕ, ПРИЕТИ В БОЛНИЦАТА ИМАТ ПРАВО:


 • Да бъдат информирани за характера на заболяването, за провежданите изследвания, лечение и рехабилитация;
 • Да приемат или отхвърлят предложеното им лечение и грижи, освен в случаите на задължително лечение по чл. 36 от ЗЗ;
 • Да бъдат изследвани и лекувани, чрез прилагане на подходящи методи и средства разрешени в страната;
 • Да получават грижи, оказвани им с необходимото внимание и уважение;
 • Да им бъде осигурено пазене в тайна на фактите за здравословното им състояние, освен в случаите, предвидени със закон;
 • На съдействие за поддържане на контакт със семейството, роднини и близки по време на болничния престой;
 • На осигуряване възможност за осъществяване на религиозните им убеждения, ако изявят желание за това;
 • Да бъдат запознати с режимите и правилника за вътрешния ред в отделенията;
 • Да участвуват в различни психосоциални програми и форми на трудотерапия;
 • Да правят оплаквания до ръководството на болницата за нарушените им права;
 • Да изказват своите забележки и препоръки в книгата, предназначена за това, които се намират в КДБ и при секретарката на Директора.
 • По преценка на нач. отделението, на лекуващия и дежурен лекар при наличие на условия да се допуска придружител на тежко болен, който може да бъде и негов близък;
 • Да носят лични принадлежности;
 • Да бъдат изписвани, ако състоянието им позволява сами или с придружител близък, като заявяват и необходимостта от издаване на болничен лист, епикриза или други необходими документи.

 

ПАЦИЕНТИТЕ В БОЛНИЦАТА СА ДЛЪЖНИ:


 • Да носят документ (лична карта), удостоверяващ личността им;
 • Да съдействуват на медицинския и помощен персонал в отделенията за своевременното провеждане на изследванията, лечението, общите грижи и рехабилитационните мероприятия;
 • Да се отнасят с необходимото уважение към персонала на отделението и болницата;
 • Да съблюдават правата на другите пациенти;
 • Да спазват определеният режими и правилника за вътрешния ред в отделението;
 • Да предават личните си дрехи и вещи, ценности и парични суми по установения ред в болницата и  отделението;
 • Да не внасят алкохол и остри принадлежности;
 • Да бъдат в стаите по време на визитация и в часовете, определени за почивка и сън;
 • Веднъж седмично да се изкъпват по определен за отделенията график и се бръснат най – малко два пъти седмично от определените за отделенията санитари;
 • Да пазят чистота и ред в болничните стаи, коридори, сервизни помещения, тераси и двора;
 • Да не изхвърлят през прозорците и терасите каквито и да било предмети и отпадъци;
 • Да не влизат в кухненския блок и офисите към отделенията;
 • Да не напущат района на болницата освен в случаите по преценка на директора, началник отделение и дежурен лекар;
 • Да не пушат в болничните стаи;
 • Да не внасят и употребяват алкохолни напитки, наркотични средства и да не играят хазартни игри;
 • При нарушаване на режима, пациентите със зависимост да бъда изписвани дисциплинарно от съответните отделения.
 • Правата и задълженията на непълнолетните и поставени под настойничество и попечителство се осъществяват от техните родители, настойници или попечители