↑ Return to Болница

Мисия


Държавна Психиатрична Болница – гр. Кърджали, според Закона за лечебните заведения чл.5, ал.1 е “Заведение за психиатрична помощ”, юридическо лице на бюджетна издръжка със специфични функции.

Болницата е психиатричен стационар от болничен тип. Собствеността й е 100% държавна, като принципал е Министерство на здравеопазването. Създадена е и работи без прекъсване от 1954 г.

Държавна Психиатрична Болница – гр. Кърджали осъществява своята дейност самостоятелно и в сътрудничество с останалите лечебни и здравни заведения, както и с други ведомства, организации и институции.

Дейността се извършва в съответствие със Закона за лечебните заведения и болницата притежава необходимата акредитация. Спазват се правилата за добра медицинска практика, всички стандарти за лечение, правилата на професионалната тайна и правата на човека.

Болницата е най-голямата в Южна България – по площ и брой на обслужвани пациенти с тежки психични разстройства.

Съставена е от 6 болнични отделения с 280 легла и консултативно-диагностичен блок, профилирани според естество на психичното разстройство и тежест на съпътстващите социални дисфункции.

В болницата се извършват диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности – насочени към овладяване на клинични симптоми на болестния епизод и превенция на рецидив при:

  1. Тежки ендогенни психози;
  2. Зависимост от алкохол;
  3. Зависимост от наркотици;
  4. Превенция на криза;

Основен приоритет на болницата са рехабилитационните и ресоциализиращи програми, които допълват конвенционалната фармакотерапия и психиатричните грижи за пациенти с психотични епизоди и пациенти с тежка зависимост към алкохол или наркотици, с липсваща или деструктивна извънболнична среда, но със запазени умения за трудова дейност.