↑ Return to Болница

Управление


ДИРЕКТОР


 • Управлението на болницата се осъществява от Директор, с две признати специалности – психиатрия и социална медицина и обществено здравеопазване, назначаван от Министъра на здравеопазването, след проведен конкурс по реда на КТ.
 • Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на ДПБ;
 • Представлява ДПБ пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;
 • Отговаря за целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджета;
 • Утвърждава клиничния профил на отделенията;
 • Контролира дейностите по уведомяване на прокуратура и органи на МВР;
 • Отговаря за здравния и противоепидемичен режим на болницата;
 • Утвърждава Правилника за вътрешния трудов ред;
 • Утвърждава структурата на болницата и щатното разписание ежегодно, след съгласуване с Министъра на МЗ;

Директорът е работодател на всички работещи в ДПБ.

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ


Назначава се от Директора след проведен конкурс.

Нач. отделението осигурява:

 • Своевременно назначаване и провеждане на диагностични изследвания, на лечебни и рехабилитационни дейности и процедури;
 • Управление на диагностичните, лечебните, икономически и спомагателни дейности в отделение, което включва – провеждането на ежеседмични визитации и консилиуми;
 • Получаване на съвременна информация от лекуващия лекар, ст. мед. сестра и болничната счетоводна служба;
 • Периодични контакти с Директора на болницата;
 • Участие в заседания на Съвета по качество;
 • Съгласува с Директора трудоволечебните дейности за включване на пациентите;
 • Контрол върху дейността на лекуващия лекар, ст. мед. сестра, медицинските специалисти и помощния персонал в отделението;
 • Участие в общоболнични колегиуми и конференции;
 • Установяване на надеждни връзки с останалите отделения и служби в болницата;
 • Организира следдипломното обучение на лекуващия лекар и медицинските специалисти;
 • Контрол върху дейностите които формират възнагражденията на лекарите за постигнатите резултати и представяне на съответен отчет (периодичен и годишен);

 

ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР


Назначават от Директора и осигуряват:

 • Системно наблюдение, лечение и рехабилитация на болните, регистрират състоянието и настъпилите промени през целият им престой;
 • Обсъждат периодично с началник отделението развитието на заболяванията на болните и на резултатите от диагностичния, лечебен и рехабилитационен процес;
 • Консултации със специалисти от други отделения и заведения;
 • Незабавно провеждане на животоспасяващи дейности и процедури при влошаване състоянието на болния;
 • Системен контрол върху изпълнението на лекарските назначения от полувисшите и средни медицински специалисти;
 • Организират здравната просвета сред болните;
 • Определят режима, потребността и възможностите за участие на болни в трудово лечение;
 • Точно и своевременно попълване на медицинската документация;

 

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА


Главната медицинска сестра е с висше образование с квалификационна степен минимум “бакалавър” по специалност „Управление на здравните грижи” и провеждане на конкурс.

Главната мед. сестра осъществява:

 • Координация и контрол върху дейността на специалистите по здравни грижи и помощен персонал, по изпълнение на трудовите им задължения във всички отделения;
 • Контрол върху дейността на ст. мед. сестри;
 • Координация и контрол върху обучението на специалистите по здравни грижи и помощен персонал;
 • Контрол върху дейността свързана със заявките, получаването, съхраняването, предоставянето на храната и лекарствените средства, изразходването на дезинфекционните, миещите и перални препарати;
 • Контрол върху спазването на противоепидемичния режим и болничната хигиена;

 

СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА


Старшите медицински сестри са с висше образование с квалификационна степен “бакалавър” по специалност „Управление на здравните грижи” и назначени след провеждане на конкурс.

Старшата мед. сестра на отделение осигурява:

 • Разпределение и организация на работата на мед. специалисти и помощния персонал при провеждане на общите грижи за болните и точното изпълнение на лекарските назначения;
 • Контрол върху спазването на противоепидемичния режим и болничната хигиена;
 • Организиране работата на мед. специалисти и помощния персонал в нейно отсъствие;
 • Взаимоотношения на сътрудничество в дейността между полувисшия мед. персонал и помощния такъв и адаптация на новопостъпилите;
 • Обучението им;
 • Предоставяне на информация на нач. отделението, лекуващия лекар, гл. мед. сестра за състоянието на грижите за болните;
 • Контрол върху дейността на полувисшите мед. специалисти при получаването, съхраняването и раздаването на лекарствените средства, предписани на болните;
 • Контрол върху требването, получаването и раздаването на храната на болните;
 • Контрол върху съхраняването и изправността на медицинската апаратура и инвентара в отделението;

 

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ


Осигуряват:

 • Своевременно и точно изпълнение на лекарските предписания;
 • Системно наблюдение на болните и незабавно информиране на лекуващия или дежурния лекар при влошаване на състоянието им;
 • Наблюдение и грижи за хигиената, диетичното хранене, както и за храненето на тежко болните;
 • Посрещане и ориентиране на болните в отделението;
 • Психологична поддръжка и помощ на болните;
 • Системен контрол върху хигиенното състояние, спазване на противоепидемичния режим и вътрешния ред в отделението от страна на помощния персонал, болните и техните близки;
 • Организиране и контролиране дейността на санитарите;
 • Обучение на помощния персонал;

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ


Осигурява:

 • Редовно почистване, проветряване и качествена дезинфекция на болничните стаи и другите помещения и мебел в отделението;
 • Оказване помощ на мед. сестри при провежданите от тях грижи за болните и при изпълнение на предписания, свързани с личните грижи за болните;
 • Придружаване, пренасяне, привеждане и фиксиране на болни в присъствие на мед. сестра;
 • Оказване помощ на ст.мед. сестра при получаване на материали;
 • Оказване помощ на болни, загубили временно или постоянно физическата си самостоятелност;
 • Изпълнение на куриерски функции;

 

СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО (МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ)


Създава се за подпомагане дейността на Директора в профилактичната и диагностично–лечебната дейност. Той се състои от директора, нач. отделенията, гл. мед. сестра, управител аптека и по един делегиран представител на професионално – съсловната организация на висшите медицински специалисти в болницата и председател на СК на КНСБ .

Директорът е по право председател на съвета по качество.

Съветът заседава най-малко веднъж на два месеца или се свиква на заседание от неговия председател или по писмено искане най-малко на 1/3 от членовете. Заседанието е редовно, ако присъствуват най – малко половината плюс един от членовете.

Заседанията се протоколират и подписват от директора.

Съвета по качество като експертен орган изразява становище по:

 • Проекто-програмата за развитието на медицинските дейности, предложена от директора в рамките на предоставените на заведението финансови средства;
 • Функционирането на различните структури, които имат отношение към качеството на лечебно – диагностичния процес, грижите за болните и профилактичната дейност;
 • Плановете за следдипломно обучение на медицинския персонал;
 • Въпросите, свързани с работата на специалистите по здравни грижи;
 • Приходите и разходите на финансови средства, както и закриването на медицински структури, с участието на главния счетоводител на болницата;
 • По провеждане на конкурси за заемане на длъжности в болницата и участва със свои представители по провеждането им;

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ


Подпомага директора при осъществяване на неговите финансови – икономически, административни и други немедицински  дейности. В него влизат директора, зам. директор по медицинските дейности, главен счетоводител, главна мед. сестра, служител човешки ресурси, юрист консулт /по необходимост / и поканени от председателя му лица. Протоколите се водят от секретарката и се съхраняват при нея.

 

СЪВЕТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ


Членуват всички старши медицински сестри. Той е консултативен орган на главната мед. сестра, която е и негов председател. Съветът организира, координира, ефективността и качеството на сестринските грижи, планирането и провеждането на следдипломното обучение на медицинските специалисти.

 

КОМИСИИ


Със заповед на Директора на Държавна психиатрична болница са изградени следните комисии:

Четири ЛКК комисии;

Лечебно – контролна комисия;

Комисия по вътреболнични инфекции:

Комисията организира, ръководи и контролира провеждането на хигиенно – противоепидемичните мероприятия. Заседава един път на 3 месеца, като отчита изпълнението на задачите и спешно при възникнал казус и ситуация като предлага незабавни мерки и следи за изпълнението им.

Членовете от  комисията да изготвя ежегодно програма по основните раздели:

 • мерки за подобряване на болничната база, включващи условия за лечение на пациентите;
 • асептика;
 • микробиологично обслужване;
 • обучение на персонала;
 • финансиране;

Регистрацията, съобщението и отчета на ВБИ  да се извършва съгласно Наредба 2/10.01.2005 год.

Дежурният лекар ежедневно да докладва на директора на заведението и председателя на комисията по ВБИ /КВБИ/ случаите на ВБИ или съмнителните такива, възникнали по време на дежурството му.

При съмнение на започващ епидемичен взрив от ВБИ, началник – отделението уведомява директора на заведението, председателя на комисията по ВБИ и “ Противоепидемичен “ към РЗИ;

Комисия по медицинска етика, морал и жалби;

Комисия за борба против корупцията;