↑ Return to Информация

Стационарен прием


ПРИЕМ


Приемът в отделенията се извършва със съгласието на пациента, след информирането му за целта и същността на помощта:

 • Приемането става след преценка на необходимостта от стационарно психиатрично лечение, извън случаите на постановено от съда задължително лечение;
 • Приемът на пациенти се извършва от лекарите в диагностично – консултативните кабинети до 13.00 ч. и след 13.00 ч. от дежурния по болница лекар;
 • Приемът се извършва от лекар с призната специалност Психиатрия;
 • Попълва се съответната  документация (ИЗ, Декларация за информираност на пациента, Декларация за информирано съгласие, Декларация за информиран отказ от лечение, Критерии за хоспитализация, Формуляр за първоначална оценка на дежурен лекар, Протокол за оценка на суициден риск, Протокол за оценка на агресивност, Формуляр за оценка от деж. мед. сестра, Протокол за приложени програми от грижи по време на стационарното лечение), а при нужда се правят и манипулации;
 • Извършват се необходимите диагностични изследвания, а при необходимост и медицинска манипулация в случаите на спешност;
 • В зависимост от състоянието на пациента и критериите за спешност, пациентите се приемат както следва:
 1. Незабавно – при спешни състояния;
 2. Планово – включват се в „лист на чакащи”, като се определя датата на приема, ако в момента няма свободни легла в отделенията;
 • Извършва се пълна или частична санитарна обработка на пациента;
 • В срок от 24 часа след приемането се извършва основно психиатрично изследване, чрез провеждане на динамично интервю, обсъждане на случая, лечебен план;
 • Приемат се на съхранение при ст. мед. сестра  лични вещи, документи на пациентите, като това се вписва в нарочна книга и ИЗ;
 • Паричните средства на пациентите се съхраняват в касата на болницата. Редът за приемане, предаване на същите е описан в Методика за работа със собственост на пациент и Правила за регистриране, съхранение и ползване на личните пари на пациентите в ДПБ – Кърджали /Вътрешно административен документ/;
 • При приемането на пациенти с неустановена самоличност се уведомява РПУ и съответния районен прокурор;
 • При приемане на болни, придружени от органи на МВР в ИЗ се вписва номерът на съпровождащия документ и имената и служебни адреси на придружаващите служители;
 • В случаите на задължително лечение се предоставя решението на съответния съд, постановил решението;
 • Когато е постановено задължително лечение или пациентът е приет без знанието на близките, то последните и районния прокурор се уведомяват с писмо от мед. сестра в съдебно – психиатричния кабинет /СПК/;
 • Когато пациентът или законен негов представител откаже психиатрична помощ, това се отбелязва в амбулаторната карта или в историята на заболяването с подпис на единият от тях, ако те откажат това се отбелязва в присъствието и подписа на двама свидетели;
 • Изписването на пациента се извършва по преценка на началника на съответното отделение, след предложение на лекуващия лекар;
 • Когато пациента или негов близък пожелае изписване, въпреки мнението за продължаване на лечението, молбата се обсъжда на етапно заседание;
 • В срок от 24 ч. и в случай, че не са на лице условията за прилагане на задължително лечение, пациентът се изписва;
 • Привеждането на пациент от едно отделение в друго става по уговорка между началник отделение и попълване на съответната документация.
 • В отделението пациентите се обгрижват от многопрофилен екип, състоящ се от лекар, психолог, социален работник и психиатрична мед. сестра;
 • За всеки новопостъпил пациент екипът разработва индивидуална програма за лечение и рехабилитация, за която бива уведомяван своевременно;
 • За пациентите се осигуряват минимум лабораторни изследвания при постъпване и допълнителни такива по искане на лекуващия лекар и съответните специалисти;
 • Допълнителни и специални мерки за сигурност се осъществяват само при нужда от повишена сигурност;

 

ИЗПИСВАНЕ


При изписване пациентът получава:

 • Личните си вещи;
 • Епикриза – копие;
 • Препоръки за необходимостта от психиатрична помощ и подържащо лечение след изписването;
 • Епикриза – копие до Центровете за психични заболявания /ЦПЗ/ с постоянен адрес на пациента, както и на лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където е регистриран;
 • Изписването се регистрира в Книгата за движение на пациенти, както и в ИЗ;
 • При изписване на пациент, чието състояние налага, се предава на близките му;
 • В случаите, когато пациентът напусне без разрешение отделението, той се изписва след изтичане на 24 ч. от напускането му;
 • Когато са налице условията за задължително лечение директорът незабавно уведомява писмено съответните районен прокурор, полицейско управление и ЦПЗ по постоянния адрес на болния, както и близките му;

 

СВИЖДАНИЯ


 • Свижданията се осъществяват според утвърдения Правилник за свижданията в болницата – всеки ден от 11.00 – 12.00 часа и от 17.00 – 18.00 ч и индивидуално по преценка на началник отделенията и лекуващия лекар;
 • Свижданията при пациенти със средна и висока степен на зависимост от грижи се осъществяват под контрола на медицинския персонал (I ЖО, I МО, ГО, и ОЛЗ ) ;
 • В случаите, когато в лечебния план е предвиден домашен престой, отразен в ИЗ и пациентът не се завърне, се изписва в срок от 24 часа, като се уведомяват близките му, районният ЦПЗ и районният прокурор в случаите, когато са на лице основания за настаняване на задължително лечение.

 

СМЪРТ НА ПАЦИЕНТА


Смъртта на болния се констатира от лекуващия или дежурен лекар, който не по–късно от един час от момента на смъртта отразява в ИЗ настъпването й;

 • За смърт на пациенти, чиято самоличност не е била установена, се уведомява Районна прокуратура;
 • Лекуващия лекар (дежурен лекар) уведомява веднага по подходящ начин семейството или други негови близки за смъртта на болния, като описва това в медицинската документация;
 • Лекарят, констатирал смъртта, попълва “съобщение за смърт” – образец ЕСГРАОН – ТДС №3 в три екземпляра , един от които се изпраща служебно на длъжностното лице по гражданско състояние в общината, а другият се предава на близките, а третият остава в архива на болницата;
 • Труповете на починалите лица престояват в болничната стая или в друга стая на отделението два часа, като се полагат грижи за запазване на външния вид;
 • След изтичане на два часа от настъпването на смъртта трупът на починалия се изпраща в патологоанатомичното отделение заедно с ИЗ и епикриза в два екземпляра, единият от които се дава на близките на починалия;
 • Личните вещи се предават на близките на починалия, след описване в ИЗ и подпис от тях.

 

ПОПЪЛВАНЕ НА БАЗА ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЕМ И ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


 • Правила за регламентиране на информирано съгласие или нежелание за лечение на пациент в болницата.
 • Декларация за информираност на пациента.
 • Декларация за информирано съгласие за лечение.
 • Декларация за информирано съгласие за лечение с ЕКТ.
 • Протокол при спешни състояния и информиран отказ.
 • Декларация за информирано съгласие за обща анестезия.
 • Декларация за оттегляне на съгласие за лечение.
 • Становище от дежурен лекар за настаняване на лечение за 24 часа.
 • Харта за правата на пациента.
 • Прококол за приложени програми от грижи по време на стационарното лечение.