↑ Return to Структура

Консултативно диагностичен блок


КДБ е вратата на лечебното заведение и основно ключово звено в структурата на ДПБ-гр.Кърджали. Помещава се на отделна сграда в двора на лечебното заведение. Застъпен екипният принцип на работа, като в зависимост от проблематиката на всеки отделен случай състава на екипа обхваща: психиатър, психолог, психиатрична мед. сестра и/или фелдшер, трудотерапевт, социален работник.

В съответствие с дейността, КДБ има следната структура:

 • Консултативно-диагностични кабинети;
 • Съдебно – психиатричен кабинет;
 • Психологична лаборатория;
 • Кабинет социални работници
 • Дневен блок с помещение за психосоциална рехабилитация;
 • Отделение без легла – дневен стационар /40 легла/.
 • Клинична лаборатория;
 • Физиотерапия;
 • Трудово-рехабилитационен сектор със спомагателно стопанство;
 • Регистър /картотека/ за лица, подлежащи на Диспансеризация.

 

КДБ има оборудвани помощни пространства за регистратура с регистър /картотека/ за лица, подлежащи на диспансеризация, манипулационна, две чакални и санитарен възел – тоалетна с баня за първична санитарна обработка, на постъпващи за лечение болни.

Съдебно – психиатричният кабинет е разположен на втория етаж на корпус “Б”. Извършва съдебно – експертна дейност във връзка с действуващите нормативни документи – НК, ЗЗ

Психологичната лаборатория, дневният център и социалните работници се помещават на първия етаж на Административната сграда в непосредствена близост до КДБ и входа на болницата.

Психологичната лаборатория работи с пациенти, лекуващи се амбулаторно, консултации по избор на потребителите, диспансеризирани болни, в помощ при работата на ЛКК във връзка с трайната нетрудоспособност и съдебно – експертната дейност.

Социалните работници обслужват КДБ и стационарните пациенти. Съдействуват за уреждане социалните проблеми на болните, осъществяват контакта на болницата със социални домове, ТЕЛК /Трудова експертна лекарска комисия, /КМЕД/ Картотека за медицински експертни досиета/.

Кабинетите и помощните пространства са снабдени с изискваната за функционирането им мебелировка, обзавеждане и пособия.

Клиничната лаборатория се помещава на втори етаж в корпус „Б”. Извършват се биохимични и морфологични изследвания на на различни вещества в урина, кръв и др. биологични течности у пациентите

 

ЕКИП:


Началник отделение: Д-р Дарина Ваньова Атанасова

Д-р Дарина Атанасова

Д-р Дарина Атанасова

 

Завършила ВМИ” И.П.Павлов” през 1985 год. От 01.02.1986 го е назначена на работа като лекар ординатор в ДПБ-гр.Кърджали. С призната специалност по Психиатрия от месец юни 1991 год. От 16.09.2003 год. е началник на КДБ към ДПБ-гр.Кърджали. Взима участие в международни конференции и симпозиуми. От 2001 год е на индивидуална извънболнична медицинска практика.

 

 

 

Лекар: Д-р Т.Котева

Магистър фармацевт

Старша мед.сестра

Психолози

Медицински сестри

Социален работник

Клинични лаборанти

Санитари

 

ДЕЙНОСТИ:


 • Оказва специализирана консултативно – диагностична и лечебна помощ на деца, юноши и възрастни с проблеми на психичното здраве.
 • Извършва методична помощ по профилактика и лечението на психичните заболявания на останалите здравни служби /детски, социални, болнични заведения, семейни лекари и др./.
 • Води регистър на психично болните от област Кърджали, застъпвайки принципите на доброволна регистрация и опазване на медицинската тайна, като по този начин се старае да ограничава максимално стигматизацията на хората с психично-здравни проблеми.
 • Провежда мерки за ефективна психохигиена и психопрофилактика на населението и особено на лицата, застрашени от психични от психични заболявания.
 • Извършва съдебна експертна дейност във връзка с действуващите нормативни документи – НК, ЗЗ.
 • Осъществява приема на болни в стационарните отделения.
 • Диагностицира лицата с показания за диспансеризация, като провежда клинично интервю и други видове оценка на случая и индивидуален план за лечение и грижи. Диспансеризацията се извършва съгласно Наредба №9 от 01.04.1999 год. за деца до 18 год. и Наредба №12 от 11.06.1996 год. за лица над 18 год. при застъпване принципа на доброволност и опазване на медицинската тайна
 • Осъществява в извънболнична обстановка и в условията на дневен стационар диагностика, лечение и рехабилитация на болни с остри и хронични психични заболявания.
 • Съдействува при решаване на социалните проблеми на болните и осъществява връзката между социалните институции и болницата.
 • Извършва трудово – лекарска експертиза на временната и трайната нетрудоспособност на лицата с психични заболявания.
 • Извършват се психологични изследвания на стационарни и извънстационарни пациенти за нуждите на ТЕЛК и СПЕ.
 • На граждани след психиатричен преглед се издават медицински документ, удостоверяващи психичното им здраве.

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:


Консултативно диагностичен блок: 0361 / 2-10-40

 

ГАЛЕРИЯ: